توضیحات

A9zAfcdaijApsvoCdgbacbDqsp-c16444b2

شرکت کیمیاگران بهزیست

ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔـﺮان ﺑﻬـﺰﯾﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ۱۳۷۲ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۳۶۴ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺿﺪ زﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﭙﺎرک ﺳﯿﻤﯽ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ اوﻟﯿﻦ
روﻏﻦ اﺳﭙﺎرک را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ داراﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﻌﺮوف ﮔﺮوﺗﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ Hexahydro۱,۳,۵-tris(hydroxyethyl)-s-triazin ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﺋﯿﻨﭻ، ﻫﻮﻧﯿﻨﮓ، دﻧﺪه زﻧﯽ، ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮاﺷﯽ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮزﮐﺎری و ﺳﺨﺖ ﮐﺎری اﻟﻘﺎﯾﯽ، اﻧﻮاع ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻠﺰ و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ASTM از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﯾﺎل اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ و دﭼﺎر ﻓﺴﺎد و ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﮕﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ، اروﭘﺎ و اﯾﺮان ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻫﻮازی، ﺑﯽ ﻫﻮازی، ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺰﯾﺴﺖ در اﮐﺜﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺧﻮدروﺳﺎزی، ﻓﻮﻻد، ﻧﻮرد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪاری ﭼﻮن اﯾﺮان ﺧﻮدرو، ﺳﺎﯾﭙﺎ، ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﯾﮕﺮ در زﻣﺮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز دﻧﯿﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری، ﻧﻮرد و دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺰﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش، ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اراﺋﻪ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ – ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮﮔﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻇﺮوف ﻧﻮ و ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺤﺼﺎری و به ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ویدیو معرفی

این کاربر ویدیویی از خودش منتشر نکرده است

گالری تصاویر

اطلاعات تماس

شماره موبایل

تلفن ثابت

ارتباط در واتساپ

آی‌دی اینستاگرام

کانال تلگرام

کانال آپارات

نشانی

محله چیذر، میدان اندرزگو (چیذر)، خیابان برادران سلیمانی (حکمت)، ساختمان سپید، طبقه پنجم، واحد 31

کد پستی: 1938887411

لوکیشن

Tehran Province, Tehran, District 1, East Soleimani Brothers Street, Iran
پاساژتاپ
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

ورود به حساب کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در جی‌جابز